آسان شارژ Travel ez
اگر کارت با نام، یا کارت هدیه خام دارید،
جهت شارژ آن از این قسمت استفاده کنید.
کارت هدیه Travel ez
اگر کارت قابل شارژ ندارید از اینجا
کارت یکبار شارژ تهیه نمایید